Regulamin

I. Postanowienia organizacyjne

 1. Do korzystania ze Studia upoważnione są osoby pełnoletnie (wyjątek stanowią osoby od 15 r.ż. za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych)
 2. Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego  Regulaminu, zgadzając się tym samym na wszelkie jego postanowienia. Kupno karnetu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu.
 3. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły odpowiednią opłatę i mają ważny karnet.
 4. Ćwiczący oświadcza, że jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań do podejmowania treningów w Studio. Ćwiczący nie może znajdować się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających. 
 5. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. 
 6. Cennik jest dostępny na stronie www Studia oraz w social mediach.
 7. Pakiet/karnet jest imienny. Żadna osoba, nie ma prawa korzystać z pakietu innego Klienta Studia, bez jego zgody.
 8. Pakiet/karnet indywidualny/ duo jest ważny 4 miesiące.
 9. Niewykorzystane wejścia z pakietu/karnetu przepadają i nie jest za nie zwracana gotówka.
 10. Ceny pakietów/karnetów i grafik ustalany jest przez Właścicielkę Studia.
 11. Niezgłoszenie swojej nieobecności na minimum 24 godziny przed wizytą uznaje się jako wykorzystaną wizytę.
 12. W Studio poruszamy się w zmiennym obuwiu lub bez. Obuwie zewnętrzne zostawiamy w szatni.
 13. Zabrania się korzystania z telefonu komórkowego w trakcie treningów.
 14. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. 

II. Uczestnictwo w zajęciach:

 1. Klient może korzystać z dowolnej ilości zajęć, którą określa rodzaj karnetu.
 2. Jedno wejście to pojedyncze zajęcia.
 3. Jeżeli Klient chce skorzystać z dwóch lub trzech zajęć pod rząd tego samego dnia to skreśla mu się z karnetu odpowiednią ilość wejść.
 4.  Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsc.
 5. Gdy Klient nie dokonał wcześniejszej rezerwacji nie ma możliwości skorzystania z zajęć.
 6. W Studiu obowiązuje punktualność. Klient, który się spóźnił na zajęcia może decyzją właścicielki Studia nie zostać wpuszczony na zajęcia a wejście zostaje potrącone z karnetu.
 7. Na sali obowiązuje wygodny, czysty strój sportowy, ćwiczymy na boso lub w skarpetkach.
 8. Po zakończonym treningu każdy ćwiczący ma obowiązek zdezynfekować po sobie sprzęt na którym ćwiczył.

III. Postanowienia końcowe.

  1. W Studio zabrania się:

 •  spożywania napojów alkoholowych czy środków odurzających
 •  palenia tytoniu
 •  obraźliwego traktowania Gości Studia, Klientów lub personelu
 •  niszczenia mienia Studia lub osób prywatnych
 • używania sprzętu Studia w przeznaczeniu innym niż ustalone
 • pozostawiania dzieci bez nadzoru- może to skutkować wypadkiem 

  2. W razie jakichkolwiek problemów Klient jest zobowiązany poinformować Właścicielkę.
  3. Wszelkie uwagi Klient wnosi do Właścicielki Studia.
  4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.fitlifestudio.pl oraz w Studio. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

Nie obsługujemy Klientów z kartami Multisport, FitProfit.

Zapraszamy do FitLife Studio.
Zapraszamy do FitLife Studio.

To najlepszy moment na to, że poprawić jakość swojego życia. Zrób pierwszy krok właśnie teraz – umów się na wizytę u fizjoterapeuty lub na trening medyczny pilates. Czekamy na Ciebie w FitLife Studio!

Umów wizytę